در منطق و ریاضیات، ادات شفر یا (NAND) یک عملگر منطقی دوتایی است، که نتیجهٔ آن در صورتی که عطف منطقی عملوندهای آن نادرست باشد درست خواهد بود و در غیر این صورت نادرست است.

ادات شفر با علامت «|» یا «↑» نمایش داده می‌شود به این ترتیب معنی می‌شود: «نه هم A و هم B» که معادل می‌باشد.

ادات شفر کامل است. برای اثبات آن کافی است ادات دیگر را بر حسب «|» تعریف کنیم:

 
 
 
 

منابع

ویرایش
  • ریچارد جانسون با (۱۳۸۰ساختمان‌های گسسته، ترجمهٔ حسین ابراهیم‌زاده قلزم (ویراست پنجم)، سیمای دانش
  • محمد اردشیر (۱۳۸۳منطق ریاضی، تهران: انتشارات هرمس، شابک ۹۶۴-۳۶۳-۲۲۹-۶