اِرگ یکای انرژی در دستگاه واحدهای سانتیمتر-گرم-ثانیه (cgs) است.

erg
سامانه‌های اندازه‌گیریدستگاه واحدهای سانتیمتر-گرم-ثانیه
یکایانرژی
نشانerg 
تبدیل یکا
۱ erg در ...... برابر است با ...
   CGS base units   1 g⋅cm2/s2
   دستگاه بین‌المللی یکاها   ۱٫۰۰۰۰۰۰×۱۰−۷ ژول
   British Gravitational System   ۷٫۳۷۵۶۲۱×۱۰−۸ فوت-پوند نیرو

اِرگ برابر با کار انجام‌گرفته در بالا بردن جرمی برابر با یک‌هزارم گرم تا ارتفاع یک سانتیمتر است.

۱ ارگ =‎ ۱۰−۷ژول

۱ ژول = ۱۰۷ ارگ

منابعویرایش

  • هاج، پاول، ساختار ستارگان و کهکشانها، ترجمه توفیق حیدرزاده، تهران: سازمان جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی، چاپ دوم، ۱۳۷۲خ، ص۳۰۲.