استاتما کوچکترین واحد از تقسیمات کشوری در روزگار سلوکی و سپس اشکانی بود. هر هیپارخی به چند استاتما بخش می‌شد.

منبعویرایش