هیپارخی یا هیپارخیا یکی از واحدهای تقسیم‌بندی کشوری در دورهٔ سلوکی و سپس در روزگار اشکانیان بود. هر اپارخیا به چند هیپارخی و هر هیپارخی به چند استاتما بخش‌می‌شد.

منبعویرایش