استانداردسازی، به فرایند ایجاد و اجرای استانداردها گفته می‌شود. هدف استانداردسازی بهبود سازگاری، امنیت و کیفیت می‌باشد. استاندارد سازی ایجاد مراجع ملی در جهت مقایسات آزمایشگاهی بین‌المللی است وبر اساس جدول توانمندیها اندازه گیری و کالیبراسیون CMC گزارش میگردد.(سنجه)

تکنیک‌ها ویرایش

چهار تکنیک در استانداردسازی استفاده می‌شود.

نمونه‌هایی از استانداردسازی‌های مهم ویرایش

در طی انقلاب صنعتی، استانداردسازی نقش مهمی در سرعت پیشرفت تحولات داشت.

  • استانداردسازی پیچ‌ها و مهره‌ها و سایر گیره‌ها
  • استانداردسازی ولتاژ و بسامد الکتریکی
  • استانداردسازی ریل

پانویس ویرایش

منابع ویرایش