اُسترالِزی آمیزه‌ای‌ست از نام استرالیا و پسوند سرزمین ـِزی که در پایان نام برخی از سرزمینهای اقیانوس آرام یا میان این اقیانوس و اقیانوس هند می‌آید چون میکرونزی، پلی‌نزی، اندونزی و گاه به قاره اقیانوسیه استرالزی می‌گویند.

استرالزی

منابع

  • Richards, Kel (2006). "Australasia". Wordwatch. ABC News Radio. Archived from the original on 2007-03-18. Retrieved 2006-09-30.