استهلاک (اقتصاد)

مراد از اِستِهلاک، به اختصاصی‌ترین معنای آن، ارزش کاهش‌یافته و عمر کوتاه‌شدهٔ کالاهای سرمایه‌ای است که از فرسایش ناشی می‌شود. در معنای گسترده‌تر، ممکن است اشاره باشد به ارزش کاهش‌یافته و عمر کوتاه‌شدهٔ هر کالای سرمایه‌ای یا دارایی که در طول دورهٔ قابل‌توجهی از زمان، منشأ خدماتی قرار گرفته‌است. می‌توان میان استهلاک ناشی از علل طبیعی و استهلاک ناشی از علل کارکردی فرق گذارد.[۱]

نمودار استهلاک در حسابداری

استهلاک یکی از مواد هزینه‌ای است که مؤسسات اقتصادی آن را به کار می‌برند. به زبان عوام، از تفاوت قیمت خرید و قیمت فروش کالا به دست می‌آید، به‌ویژه در مورد خودرو، کامیون و تراکتور بدین طریق که اتومبیل نو در عرض یک شب تبدیل به خودرو دست‌دوم می‌شود و در مبادله، حجم زیادی از ارزش خود را از دست می‌دهد.


روش های استهلاک: ویرایش

1. استهلاک خط مستقیم

2. استهلاک کاهش توازن

3. استهلاک کل ارقام سال ها

4. استهلاک واحد های تولید شده</ref>bourseiness.com</ref>

روش های محاسبه استهلاک: ویرایش

1. محاسبه بر اساس خط مستقیم

2. روش نزولی

3. روش مجموعه سال ها

4.میزان تولید

5. ساعت کارکرد

6. هزینه استهلاک هر دوره : نرخ استهلاک× استهلاک انباشته تا دوره محاسبه – بهای تمام شده

7. محاسبه بر حسب زمان ؛ روش خط مستقیم

8. هزینه استهلاک هر دوره: مجموع سنوات ÷ عمر مفید باقیمانده ×(بهای تمام شده- ارزش بازیافتنی)

9. روش نزولی و غیر نزولی

10.هزینه استهلاک هر دوره: عمر مفید (برحسب ساعت کارکرد) ÷( بهای تمام شده – ارزش بازیافتنی)

11. بر اساس روش ساعت کارکرده

12.هزینه استهلاک هر دوره:میزان تولید برآوردی ÷ میزان تولید واقعی ×(بهای تمام شده – ارزش بازیافتنی)

13. محاسبه بر حسب محصول

14. هزینه استهلاک هر دوره: عمر مفید(سال) ÷(بهای تمام شده – ارزش بازیافتنی)

15. بر اسا س میزان تولید

16. شیوه های مبتنی بر استهلاک بیشتر در سال های اول عمر مفید و کاهش تدریجی آن[۲]


پانویس ویرایش

  1. نقل از فرهنگ علوم اجتماعی، باقر پرهام و همکاران، تهران: نشر مازیار
  2. https://www.bourseiness.com/dictionary/depreciation

جستارهای وابسته ویرایش