اسپرسا یا اسپ ریس یا اسب ریس واحد اندازه‌گیری مسافت در ایران باستان می‌باشد. اسپرسا مسافتی بود که شخص بالغ در مدت دو دقیقه می‌توانست بپیماید. طبق نوشته‌های گزینفون، هرودوت و اراتستنس مقیاس مذکور را باید بین ۱۵۰ تا ۱۸۹ متر دانست. سی اسپرسا، معادل یک پرثنها (فرسنگ) بود.

منابع

ویرایش

فرهنگ تک جلدی دکتر محمد معین، چاپ چهارم، ۱۳۸۳