روزنک

(تغییرمسیر از اسپیراکل)

روزنک‌ها یا اسپیراکل‌ها (Spiracle) منافذ ریزی بر روی سطح بدن جاندارانند که معمولاً به دستگاه تنفسی آنها ختم می‌شوند.

در آبزیان غضروفی مانند کوسه و لقمه‌ماهی در پشت هر گوششان یک روزنک دیده می‌شود که کار آن پمپ کردن آب از آبشش‌ها به هنگام استراحت جانور است. در بدن ماهیان استخوانی ابتدایی از جمله بیشیر هم روزنک وجود دارد.