باز کردن منو اصلی

اسیدهای بدون اکسیژن جزئ ترکیبات دوتایی به حساب می ایند و از یک نافلز و هیدروژن تشکیل می‌شوند.

نوع نامگذاریویرایش

برای نامگذاری اسیدهای بدون اکسیژن ابتدا کلمه اسید سپس لفظ ((هیدر))بعد نام نافلز و در انتهاپسوند ((ایک))را میاوند.(در نامگذاری جدید کلمه اسید در اخر آورده می‌شود)

  • مثال:نام قدیمی اسیدکلریدریک -اسید هیدروکلریک٫(هیدروکریک اسید) HCI
  • مثال:نام قدیمی اسید برمیدریک-اسیدهیدروبرمیک (هیدروبرمیک اسید)HBr
  • مثال:نام قدیمی یدیدریک-اسید هیدرویدیک (هیدرو یدیک اسید)HI
  • مثال:نام قدیمی اسید فلوئوریک-اسید هیدروفلوئوریک (هیدروفلوئوریک اسید)HF[۱]

منابعویرایش

  1. کتاب روش فرمول نویسی درشیمی. فروغ طوفان (مارس2011کتاب روش فرمول نویسی در شیمی، دانش پژوهان، ص. ۳۲٫۳۳ تاریخ وارد شده در |تاریخ= را بررسی کنید (کمک)