اعتدال (مختصات آسمانی)

اعتدال دو نقطه تلاقی استوای سماوی با دایرةالبروج که شامل نقطه اعتدال بهاری و متقابلا نقطه اعتدال پاییزی است و در مختصات سماوی نقطه اعتدال بهاری (حمل) مبدأ فرض می‌شود با این تفاوت که نیم‌دایره اعتدال در مختصات استوایی عمود بر استوای سماوی است و در مختصات دایرةالبروجی عمود بر دایرةالبروج است. نیم‌دایره اعتدال در مختصات استوایی، گرینویچ آسمان است.

منبعویرایش