اعراب می‌تواند در پیوند با یکی از موردهای زیر باشد:

  • اِعراب‌گذاری، نشانه‌گذاری‌های حروف در الفبای عربی و فارسی
  • اَعراب جمع مکسر اِعرابی به معنای عرب بادیه‌نشین که در فارسی مجازاً به‌صورت جمع به همه مردم عرب گفته می‌شود
  • جهان عرب، بخشی از جهان که مردمان آن عرب‌زبانند