اعلان جنگ فرمانی‌ست رسمی که توسط دولت یا رئیس کشور یک کشور تصویب می‌گردد و به معنای آغاز شرایط جنگی مابین کشور فوق با کشور یا کشورهای دیگر است.

فرانکلین روزولت رییس جمهور وقت آمریکا در حال امضای حکم اعلان جنگ به امپراتوری ژاپن در خلال جنگ جهانی دوم.

منابع

ویرایش

Wikipedia contributors, "Declaration of war," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Declaration_of_war&oldid=171932693 (accessed November ۱۹، ۲۰۰۷).