افغانی

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

افغانی به یکی از موارد زیر اشاره دارد: