الشافی فی الامامة و ابطال حجج العامة کتابی از سید مرتضی (وفات ۴۳۶ هجری) و در رد کتاب المغنی قاضی عبدالجبار معتزلی دربارهٔ امامت است. شیخ طوسی آن را با نام «تلخیص الشافی» تلخیص کرد. در سال ۱۳۰۱ هجری در ایران چاپ سنگی شد.[۱]

پانویسویرایش

منابعویرایش

  • تهرانی، آقابزرگ (۱۴۰۳). الذریعه الی تصانیف الشیعه. سیزدهم. بیروت: دارالاضواء.