باز کردن منو اصلی

الفبای زبان اسپرانتو از الفبای لاتین اقتباس شده‌است و دارای ۲۸ حرف است. این الفبا شش حرف کلاهک‌دار (ĉ، ĝ، ĥ، ĵ، ŝ، ŭ) دارد که در الفبای لاتین وجود ندارد.

ویژگی‌هاویرایش

زبان اسپرانتو برخلاف زبان‌های دیگر دارای الفبای آوایی یا فونتیک است، یعنی هر حرف فقط به یک صورت تلفظ می‌شود و برای نگاشتن هر صدا تنها یک حرف به‌کار می‌رود. به این دلیل خواندن و نوشتن یا 'تلفظ و املا' در زبان اسپرانتو بسیار آسان است و پس از فراگیری الفبای آن، هیچ مشکلی برای فرد در زمینه نوشتن و تلفظ وجود نخواهد داشت. در نتیجه فراگیری زبان اسپرانتو بدون معلم و کلاس، و تنها با کمک یک کتاب یا سایت خودآموز، به آسانی ممکن است.

حروفویرایش

چهار حرف لاتین q, w، x, y در الفبای اسپرانتو وجود ندارد ولی می‌توان صداهای آن‌ها را به شکل دیگری نوشت و گفت، و تفاوت مهم دیگر داشتن شش حرف کلاهک‌دار ĉ، ĝ، ĥ، ĵ، ŝ، ŭ در این الفبا است که کار تلفظ و نوشتن را بسیار راحت کرده‌است.

الفبای زبان اسپرانتو
حرف صدا مثال و معنی مثال در فارسی حرف صدا مثال و معنی مثال در فارسی
A a آ akvo (آب) آدم K k ک Kuracisto (پزشک) همکاری
B b ب Bona (خوب) ادبیات L l ل Luno (کره ماه) لبخند
C c تْسْ Paco (صلح) م.ن. شبیه به تْسونامی M m م Maro (دریا) مهتاب
Ĉ ĉ چ Ĉielo (آسمان) چلچله N n ن Neŭtrala (بی‌طرف) نور
D d د Deziro (آرزو) آزادی O o اُ ـُ Oriento (مشرق) اُستُخوان
E e اِ Penslibereco (آزادی اندیشه) آرامِش P p پ Poeto (شاعر) پاییز
F f ف Falakvo (آبشار) گفتگو R r ر Rideto (تبسم) ریسمان
G g گ gaj.a (شادمان) آموزگار S s س Somero (تابستان) ستاره
Ĝ ĝ ج Ĝust.a (درست) جشن Ŝ ŝ ش Ŝteli (دزدی کردن) شگفتی
H h ح ه Hom.ar.o (بشریت) خوشحال، شهر T t ت Tempo (زمان) ترانه
Ĥ ĥ خ Ĥoro (گروه کُر) خانه U u او Uzi (استفاده کردن) نور
I i "ای" یا "ئی" Hodiaŭ (امروز) ایستادگی Û û وْ (مثل saw) Aûtuno (پاییز) . مانند "و" در نوروز (No"w"ruz)
J j ی Hundejo (سگ‌دانی) یَخ V v و Vero (حقیقت) وارد
Ĵ ĵ ژ Glaciaĵo (بستنی) ژاله Z z ز Zorgi (مواظب بودن) زرنگ

منابعویرایش