الفبای اسپرانتو

الفبای اسپرانتو از الفبای لاتین گرفته شده‌است و ۲۸ حرف دارد. این الفبا شش حرف کلاهک‌دار (ĉ، ĝ، ĥ، ĵ، ŝ، ŭ) دارد که در الفبای لاتین نیستند، در عوض چهار حرف لاتینِ q, w، x, y را ندارد ولی می‌توان صداهای آن‌ها را به شکل دیگری نوشت و گفت.

ویژگی‌هاویرایش

زبان اسپرانتو برخلاف زبان‌های دیگر دارای الفبای آوایی یا فونتیک است، یعنی هر حرف الفبا فقط به یک صورت تلفظ می‌شود و برای نگاشتن هر صدا تنها یک حرف به‌کار می‌رود. به این دلیل خواندن و نوشتن یا 'تلفظ و املا' در زبان اسپرانتو بسیار آسان است و پس از فراگیری الفبای آن، هیچ مشکلی برای نوشتن و تلفظ وجود نخواهد داشت. در نتیجه فراگیری زبان اسپرانتو بدون معلم و کلاس، و تنها با کمک یک کتاب یا وب‌سایت خودآموز، به آسانی ممکن است.

جدول حروفویرایش

الفبای زبان اسپرانتو
حرف صدا مثال (معنی) مثال در فارسی
A a آ akvo (آب) آدم
B b ب Bona (خوب) بابا
C c تْسْ Paco (صلح) تْسونامی-تسویه
Ĉ ĉ چ Ĉielo (آسمان) چلچله
D d د Deziro (آرزو) داد
E e اِ Penslibereco (آزادی اندیشه) اِحسان-اِنسان
F f ف Falakvo (آبشار) فیلم
G g گ gaj.a (شادمان) گُل
Ĝ ĝ ج Ĝust.a (درست) جشن
H h ح ه Hom.ar.o (بشریت) حکمت
Ĥ ĥ خ Ĥoro (گروه کُر) خانواده-خورشید
I i "ئی" Hodiaŭ (امروز) ایستادگی-ایران
J j ی Hundejo (سگ‌دانی) یَخ-یگانه
Ĵ ĵ ژ Glaciaĵo (بستنی) ژوراسیک-ژورنال
K k ک Kuracisto (پزشک) کمک-کشف
L l ل Luno (کره ماه) لالالند-لباس
M m م Maro (دریا) مهتاب-مادر
N n ن Neŭtrala (بی‌طرف) نور
O o اُ ـُ Oriento (مشرق) اُستُخوان
P p پ Poeto (شاعر) پاییز-پزشک
R r ر Rideto (تبسم) ریسمان-رهایی
S s س Somero (تابستان) ستاره-سرنوشت
Ŝ ŝ ش Ŝteli (دزدی کردن) شگفتی
T t ت Tempo (زمان) ترانه
U u او Uzi (استفاده کردن) نور-بو
Û û نیم واو Aûtuno (پاییز) تورات- جوشن
V v و Vero (حقیقت) وارد
Z z ز Zorgi (مواظب بودن) زرافه-زرشک

منابعویرایش