بازی‌های المپیک تابستانی لندن

(تغییرمسیر از المپیک لندن)

بازی‌های المپیک تابستانی لندن می‌تواند اشاره‌ای به یکی از موارد زیر باشد: