الهام

الهام سورش نخستین دکترای تکنالوژی آسیا

الهام، عبارت است از حالتی که مفهومی در قوای ادراکی انسان وارد می‌شود. در لغت به معنای در دل افکندن و فروخوردن است.[۱] و در اصطلاح به معنای القا و افکندن معنا و معرفتی از راه فیض الهی است.

الهام به مثابه نام و شهرتویرایش

همچنین الهام نامی برای پسران و دختران و نیز یک نام خانوادگی‌ست. به معنای در دل افکندن، وحی و سروش است. افراد شاخص با این نام از این قرارند:

نام کوچکویرایش

نام خانوادگیویرایش

پانویسویرایش