الگو:ترجمه تقریبی/آزمایشی

نسخه تمرینیویرایش

{{{{TEMPLATENAME|آزمایشی}}/تمرین}}

الگوی اصلیویرایش