الگو:جعبه اطلاعات-نیاز

== استفاده == مصوبه هیات دولت ایران در تاریخ https://www.farsnews.com/news/13940504001690/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%B4%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%DA%A9%D8%B0%DB%8C%D8%A8-%D8%AA%D8%A7-%D8%AA%D8%B7%D9%87%DB%8C%D8%B1 قابل رد یابی ست