الگو:جعبه اطلاعات آبشار

توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

استفاده

{{{نام}}}
{{{نام دیگر}}}
[[پرونده:{{{تصویر}}}|{{{اندازه تصویر}}}|جایگزین={{{جایگزین تصویر}}}]]
{{{توضیح تصویر}}}
موقعیت{{{موقعیت}}}
مختصات{{{مختصات}}}
نوع{{{نوع}}}
ارتفاع از سطح دریا{{{ارتفاع از سطح دریا}}}
ارتفاع کلی{{{ارتفاع}}}
تعداد ریزشگاه‌ها{{{تعداد ریزشگاه‌ها}}}
طولانی‌ترین ریزشگاه{{{طولانی‌ترین ریزشگاه}}}
عرض کلی{{{عرض}}}
عرض میانگین{{{عرض میانگین}}}
ریزشگاه{{{ریزشگاه}}}
سرچشمه{{{سرچشمه}}}
میانگین جریان{{{میانگین جریان}}}
رتبهٔ جهانی{{{رتبه جهانی}}}
{{{جاسازی‌شده}}}

فارسی

{{جعبه اطلاعات آبشار
| جاسازی کردن    = <!-- درصورت استفاده در یک جعبه اطلاعات دیگر yes بنویسید. درغیراینصورت، خالی بگذارید. -->
| نام        = 
| نام دیگر      = 
| نام بومی      = 
| تصویر       = 
| اندازه تصویر    = <!-- می‌توانید از اعداد فارسی نیز استفاده کنید. -->
| جایگزین تصویر   = 
| توضیح تصویر    = 

<!-- پارامترهای ویژه نقشه -->
| نقشه        = 
| جایگزین نقشه    = 
| توضیح نقشه     = 
| تصویر نقشه     = 
| برچسب نقشه     = 
| موقعیت برچسب نقشه = 
| نقشه برجسته    = 
| اندازه نقشه    = 
| عرض نقشه      = 
| نشانه       = 
| عرض نشانه     = 
|مختصات       = <!-- {{coord|xxxx|N/S|xxxx|E/W|region:ZZ_type:TT|display=inline,title}} یا {{coord|dd|mm|ss|N/S|dd|mm|ss|E/W|region:ZZ_type:TT|display=inline,title}} -->

| موقعیت       = 
| نوع        = 
| ارتفاع از سطح دریا = 
| ارتفاع       = 
| تعداد ریزشگاه‌ها  = 
| طولانی‌ترین ریزشگاه = 
| عرض        = 
| عرض میانگین    = 
| ریزشگاه      = 
| سرچشمه       = 
| میانگین جریان   = 
| رتبه جهانی     = 
| جاسازی‌شده     = <!-- برای فراخوانی الگوهای دیگر -->
}}

انگلیسی

می‌توانید از روی نسخه انگلیسی کپی کنید یا به صورت دستی زیر، وارد کنید:

{{Infobox waterfall
| name      = 
| image     = 
| image_size   = 
| caption    = 
| map_image   = 
| map_size    = 
| coordinates  = <!-- use {{Coord}} -->
| coords_ref   = 
| location    = 
| elevation   = 
| height     = 
| height_longest = 
| number_drops  = 
| width     = 
| average_width = 
| run      = 
| watercourse  = 
| average_flow  = 
| world_rank   = 
| type      = 
}}

نمونه

آبشار بیشه
آبشار بیشه
موقعیتایران، استان لرستان، شهرستان خرم‌آباد، بخش پاپی
ارتفاع کلی۴۸ متر
{{جعبه آبشار
| نام= آبشار بیشه
| تصویر=Bisheh waterfall 4.JPG
| اندازه تصویر = 250
|توضیح تصویر= آبشار بیشه
| نقشه=
| map_width =yes
| source=
| coords_ref =
| مکان=[[ایران]]، [[استان لرستان]]، [[شهرستان خرم‌آباد]]، [[بخش پاپی]]
| نوع=
| ارتفاع از سطح دریا=
| ارتفاع=۴۸ متر
|طولانی‌ترین ریزشگاه =
| تعداد ریزشگاه‌ها =
| پهنا=۲۰ متر
| پهنای نسبی =
| سرچشمه=
| میانگین‌جریان=
| رتبه جهانی=
}}

ریزقالب

The HTML mark up produced by this template includes an hCard microformat, which makes the place-name and location تجزیه‌کننده by computers, either acting automatically to catalogue article across Wikipedia, or via a browser tool operated by a person, to (for example) add the subject to an address book. For more information about the use of microformats on Wikipedia, please see the microformat project.

If the place or venue has an "established", "founded", "opened" or similar date, specific to the day, use {{Start date}} (unless the date is before 1583 CE); if it has a URL, use {{URL}}.

hCard از کلاس‌های HTML زیر استفاده می‌کند:

 • adr
 • category
 • country-name
 • extended-address
 • fn
 • label
 • locality
 • nickname
 • note
 • org
 • street-address
 • url
 • vcard

خواهشمند است این کلاس‌ها را تغییرنام ندهید یا حذف نکنید. عناصر تودرتویی که از آنها استفاده می‌کنند را نیز به حالت جمع‌شده درنیاورید.

رده ردیابی