الگو:جعبه اطلاعات قدیس

{{{عنوان}}}
{{{سرشناسی}}}
{{{تصویر}}}
شناسنامه
نام کامل {{{نام کامل}}}
لقب {{{لقب}}}
تبار {{{تبار}}}
تاریخ تولد {{{تاریخ تولد}}}
زادگاه {{{شهر تولد}}}، {{{کشور تولد}}}
تاریخ مرگ {{{تاریخ مرگ}}}
محل مرگ {{{شهر مرگ}}}، {{{کشور مرگ}}}
مدفن {{{مدفن}}}
تقدیس {{{تاریخ تقدیس}}}،{{{تقدیس دهنده}}}
روز مقدس {{{روز مقدس}}}
محترم در {{{محترم در}}}
دین {{{دین}}}
مذهب {{{مذهب}}}
فرقه {{{فرقه}}}

نحوه کاربردویرایش

{{جعبه اطلاعات قدیس
|عنوان=
|سرشناسی=
|تصویر=
|نام کامل=
|لقب=
|نسب=
|تاریخ تولد=
|شهر تولد=
|کشور تولد=
|تاریخ مرگ=
|شهر مرگ=
|کشور مرگ=
|مدفن=
|تاریخ تقدیس=
|تقدیس دهنده=
|روز مقدس=
|محترم در=
|دین=
|مذهب=
|فرقه=
}}