الگو:سرشناسی/توضیحات

استفادهویرایش

دانشگاهیان یا استاد {{سرشناسی|دانشگاهیان|تاریخ=ژانویه ۲۰۲۱}}
اجرام آسمانی یا فضا {{سرشناسی|اجرام آسمانی|تاریخ=ژانویه ۲۰۲۱}}
افراد یا بیوگرافی {{سرشناسی|افراد|تاریخ=ژانویه ۲۰۲۱}}
کتاب‌ها یا کتاب {{سرشناسی|کتاب‌ها|تاریخ=ژانویه ۲۰۲۱}}
کتابخانه‌ها یا کتابخانه {{سرشناسی|کتابخانه‌ها|تاریخ=ژانویه ۲۰۲۱}}
امامزاده‌ها یا امامزاده {{سرشناسی|امامزاده‌ها|تاریخ=ژانویه ۲۰۲۱}}
سازمان‌ها یا نهاد یا موسسه یا شرکت {{سرشناسی|سازمان‌ها|تاریخ=ژانویه ۲۰۲۱}}
رویدادها یا رویداد {{سرشناسی|رویدادها|تاریخ=ژانویه ۲۰۲۱}}
فیلم‌ها یا فیلم {{سرشناسی|فیلم‌ها|تاریخ=ژانویه ۲۰۲۱}}
موسیقی {{سرشناسی|موسیقی|تاریخ=ژانویه ۲۰۲۱}}
عددها {{سرشناسی|عددها|تاریخ=ژانویه ۲۰۲۱}}
وب {{سرشناسی|وب|تاریخ=ژانویه ۲۰۲۱}}
مکان‌های جغرافیایی {{سرشناسی|مکان|تاریخ=ژانویه ۲۰۲۱}}

جستارهای وابستهویرایش