الگو:سرشناسی/توضیحات

استفادهویرایش

دانشگاهیان یا استاد {{سرشناسی|دانشگاهیان|تاریخ=آوریل ۲۰۲۳}}
اجرام آسمانی یا فضا {{سرشناسی|اجرام آسمانی|تاریخ=آوریل ۲۰۲۳}}
افراد یا بیوگرافی {{سرشناسی|افراد|تاریخ=آوریل ۲۰۲۳}}
کتاب‌ها یا کتاب {{سرشناسی|کتاب‌ها|تاریخ=آوریل ۲۰۲۳}}
کتابخانه‌ها یا کتابخانه {{سرشناسی|کتابخانه‌ها|تاریخ=آوریل ۲۰۲۳}}
امامزاده‌ها یا امامزاده {{سرشناسی|امامزاده‌ها|تاریخ=آوریل ۲۰۲۳}}
سازمان‌ها یا نهاد یا موسسه یا شرکت {{سرشناسی|سازمان‌ها|تاریخ=آوریل ۲۰۲۳}}
رویدادها یا رویداد {{سرشناسی|رویدادها|تاریخ=آوریل ۲۰۲۳}}
فیلم‌ها یا فیلم {{سرشناسی|فیلم‌ها|تاریخ=آوریل ۲۰۲۳}}
موسیقی {{سرشناسی|موسیقی|تاریخ=آوریل ۲۰۲۳}}
عددها {{سرشناسی|عددها|تاریخ=آوریل ۲۰۲۳}}
وب {{سرشناسی|وب|تاریخ=آوریل ۲۰۲۳}}
مکان‌های جغرافیایی {{سرشناسی|مکان|تاریخ=آوریل ۲۰۲۳}}

جستارهای وابستهویرایش