الگو:سرشناسی

توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

استفاده

دانشگاهیان یا استاد {{سرشناسی|دانشگاهیان|تاریخ=آوریل ۲۰۲۱}}
اجرام آسمانی یا فضا {{سرشناسی|اجرام آسمانی|تاریخ=آوریل ۲۰۲۱}}
افراد یا بیوگرافی {{سرشناسی|افراد|تاریخ=آوریل ۲۰۲۱}}
کتاب‌ها یا کتاب {{سرشناسی|کتاب‌ها|تاریخ=آوریل ۲۰۲۱}}
کتابخانه‌ها یا کتابخانه {{سرشناسی|کتابخانه‌ها|تاریخ=آوریل ۲۰۲۱}}
امامزاده‌ها یا امامزاده {{سرشناسی|امامزاده‌ها|تاریخ=آوریل ۲۰۲۱}}
سازمان‌ها یا نهاد یا موسسه یا شرکت {{سرشناسی|سازمان‌ها|تاریخ=آوریل ۲۰۲۱}}
رویدادها یا رویداد {{سرشناسی|رویدادها|تاریخ=آوریل ۲۰۲۱}}
فیلم‌ها یا فیلم {{سرشناسی|فیلم‌ها|تاریخ=آوریل ۲۰۲۱}}
موسیقی {{سرشناسی|موسیقی|تاریخ=آوریل ۲۰۲۱}}
عددها {{سرشناسی|عددها|تاریخ=آوریل ۲۰۲۱}}
وب {{سرشناسی|وب|تاریخ=آوریل ۲۰۲۱}}
مکان‌های جغرافیایی {{سرشناسی|مکان|تاریخ=آوریل ۲۰۲۱}}

جستارهای وابسته