توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

استفاده

دانشگاهیان یا استاد {{سرشناسی|دانشگاهیان|تاریخ=مه ۲۰۲۴}}
اجرام آسمانی یا فضا {{سرشناسی|اجرام آسمانی|تاریخ=مه ۲۰۲۴}}
افراد یا بیوگرافی {{سرشناسی|افراد|تاریخ=مه ۲۰۲۴}}
کتاب‌ها یا کتاب {{سرشناسی|کتاب‌ها|تاریخ=مه ۲۰۲۴}}
کتابخانه‌ها یا کتابخانه {{سرشناسی|کتابخانه‌ها|تاریخ=مه ۲۰۲۴}}
امامزاده‌ها یا امامزاده {{سرشناسی|امامزاده‌ها|تاریخ=مه ۲۰۲۴}}
سازمان‌ها یا نهاد یا موسسه یا شرکت {{سرشناسی|سازمان‌ها|تاریخ=مه ۲۰۲۴}}
رویدادها یا رویداد {{سرشناسی|رویدادها|تاریخ=مه ۲۰۲۴}}
فیلم‌ها یا فیلم {{سرشناسی|فیلم‌ها|تاریخ=مه ۲۰۲۴}}
موسیقی {{سرشناسی|موسیقی|تاریخ=مه ۲۰۲۴}}
عددها {{سرشناسی|عددها|تاریخ=مه ۲۰۲۴}}
وب {{سرشناسی|وب|تاریخ=مه ۲۰۲۴}}
مکان‌های جغرافیایی {{سرشناسی|مکان|تاریخ=مه ۲۰۲۴}}

جستارهای وابسته