الگو:سرشناسی

توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

استفاده

دانشگاهیان یا استاد {{سرشناسی|دانشگاهیان|تاریخ=ژوئیه ۲۰۲۰}}
اجرام آسمانی یا فضا {{سرشناسی|اجرام آسمانی|تاریخ=ژوئیه ۲۰۲۰}}
افراد یا بیوگرافی {{سرشناسی|افراد|تاریخ=ژوئیه ۲۰۲۰}}
کتاب‌ها یا کتاب {{سرشناسی|کتاب‌ها|تاریخ=ژوئیه ۲۰۲۰}}
کتابخانه‌ها یا کتابخانه {{سرشناسی|کتابخانه‌ها|تاریخ=ژوئیه ۲۰۲۰}}
امامزاده‌ها یا امامزاده {{سرشناسی|امامزاده‌ها|تاریخ=ژوئیه ۲۰۲۰}}
سازمان‌ها یا نهاد یا موسسه یا شرکت {{سرشناسی|سازمان‌ها|تاریخ=ژوئیه ۲۰۲۰}}
رویدادها یا رویداد {{سرشناسی|رویدادها|تاریخ=ژوئیه ۲۰۲۰}}
فیلم‌ها یا فیلم {{سرشناسی|فیلم‌ها|تاریخ=ژوئیه ۲۰۲۰}}
موسیقی {{سرشناسی|موسیقی|تاریخ=ژوئیه ۲۰۲۰}}
عددها {{سرشناسی|عددها|تاریخ=ژوئیه ۲۰۲۰}}
وب {{سرشناسی|وب|تاریخ=ژوئیه ۲۰۲۰}}
مکان‌های جغرافیایی {{سرشناسی|مکان|تاریخ=ژوئیه ۲۰۲۰}}

جستارهای وابسته