الگو:نر/2013-12-13

نگارهٔ روز
التفهیم

۹۶۵ سال پیش در چنین روزی ابوریحان بیرونی در غزنی درگذشت.
این نگاره گام‌های مختلف ماه را در کتاب التفهیم نوشته ابوریحان بیرونی نشان می‌دهد.

پدیدآورنده: ابوریحان بیرونی
بایگانیمشاهدهٔ نگاره‌های برگزیدهٔ بیشتر...

همچنین ببینیدویرایش