الگو:نر/2014-04-07

نگارهٔ روز
سان دیدن عباس میرزا

طراحی از هیپولیت بلانژ نقاش فرانسوی
در این نقاشی عباس میرزا از سربازان لشکر ایران در جنگ‌های ایران و روسیه در دوره قاجار سان می‌بیند.

طراح: هیپولیت بلانژ
بایگانیمشاهدهٔ نگاره‌های برگزیدهٔ بیشتر...

همچنین ببینیدویرایش