الگو:نر/2014-11-07

نگارهٔ روز
خوشنویسی اسلامی

امروز ۷ نوامبر ۲۰۱۴ آغاز نمایشگاه بین المللی خوشنویسی در مسکو است.
خوشنویسی اسلامی را می‌توان شاخص‌ترین هنر در پهنهٔ سرزمین‌های اسلامی برشمرد، و آن‌را به مثابهٔ زبان هنری مشترک برای تمامی مسلمانان دانست.

خطاط: 'Ali Ra'if Efendi
بایگانیمشاهدهٔ نگاره‌های برگزیدهٔ بیشتر...

همچنین ببینیدویرایش