الگو:نر/2018-05-20

نگارهٔ روز
Venus de Milo Louvre Ma399 n4.jpg

آفرودیتهٔ میلو که با نام ونوسِ میلو نیز مشهور است، تندیسی از آفرودیته (در روم: ونوس) در دورهٔ یونان باستان است که اکنون در موزه لوور پاریس جای دارد. با توجه به نوشتهٔ پایهٔ تندیس، آن را اثر اسکندر آنتیوخی می‌دانند.

تندیس‌گر: اسکندر آنتیوخی
بایگانیمشاهدهٔ نگاره‌های برگزیدهٔ بیشتر...

همچنین ببینیدویرایش