باز کردن منو اصلی

مریخ

غروب خورشید در مریخ که به‌وسیله فضاپیمای اسپریت عکس‌برداری شده‌است.بَهرام یا مریخ چهارمین سیاره در سامانه خورشیدی است که در مداری بلند‌تر از زمین و با سرعتی کمتر از آن حرکت می‌کند. قطر خورشید در حال غروب از قطر خورشید در حال غروب در زمین بسیار کمتر است و علت آن این است که جو مریخ بسیار رقیق بوده و همانگونه که نور خورشید در جو زمین پراکندگی می‌کند در مریخ این اتفاق رخ نمی‌دهد.

پدیدآورنده: NASA's Mars Exploration Rover