الگو:نر محافظت شده/2012-10-27

رقص چرخان

رقاص چرخان یا خطای سیلوئت، یک خطای دید متحرک است که در آن زنی بر روی یک پا می‌چرخد (حرکت Pirouette در رقص باله). این خطای دید که اولین بار توسط نوبویوکی کایاهارا طراحی شد، در اثر جهتِ ظاهریِ حرکتِ شکل به وجود می‌آید. در نگاه اول برخی رقاص را در حال چرخش در جهت ساعتگرد می‌بینند (دید از بالا) و برخی در جهت پادساعتگرد.