نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا

آرایش هواپیماهای نظامی بر روی ناو یواس‌اس دوایت آیزنهاور متعلق به نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا