باز کردن منو اصلی

عنوان متنی، بدون پیوند

یک اسکناس صد دلاری ایالات مؤتلفه آمریکا به تاریخ ۲۲ دسامبر، ۱۸۶۲. صادر شده در جریان جنگ داخلی آمریکا (۶۵–۱۸۶۱).