باز کردن منو اصلی

سوسک هرکول

سوسک هرکول در زیرخانواده سرکرگدنیان قرار دارد. در واقع این گونه بزرگترین عضو زیرخانواده سرکرگدنیان است. جنگل‌های بارانی آمریکای مرکزی, آمریکای جنوبی و آنتیل کوچک زیستگاه این حشره‌است. این گونه در سال ۱۷۵۸ توصیف علمی گردید.

عکاس: User:Archaeodontosaurus