پروانه‌

میوهٔ اژدها، از غذاهای مورد علاقه پروانه‌ها است.

کاربر:سندباد