ثعله‌باقلا

ثعله‌باقلا تنها سرده ثعله‌باقلائیان آبزی است با دو گونه که گل‌های درشت و زیبایی شبیه به گل‌های نیلوفر آبی دارند. ثعله‌باقلائیان، تیره‌ای از چنارسانان آبزی با یک سرده و دو گونه هستند که به‌ طور گسترده، در جنوب شرقی آسیا و جنوب شرقی آمریکا به صورت علفی چندساله می‌رویند.

عکاس: Peripitus