باز کردن منو اصلی

مرد چچنی در حال دعا کردن در جنگ گروزنی

یک مرد چچنی در حال دعا کردن در جنگ گروزنی (بهار ۱۹۹۵) در صورتی که در پشت وی سربازان در حال جنگ هستند.