منقارپهن دم‌دراز

منقارپهن دم‌دراز گونه‌ای منقارپهنان است که در هیمالیا زندگی می‌کند. زیستگاه منقارپهن دم‌دراز از شمال شرقی هند تا آسیای جنوب شرقی پراکنده است. جنس ماده معمولاً ۵ تا ۶ تخم می‌گذارد. هم پرنده نر و هم پرنده ماده بر روی تخم‌ها می‌خوابند و همچنین هر دو جنس در تغذیه جوجه‌ها سهیم هستند.