باز کردن منو اصلی

لنگ‌ورقی بیلینئاتوس

لنگ‌ورقی بیلینئاتوس گونه‌ای از سرده سوسک‌های لنگ‌ورقه‌ای است. میانه پاهای این سوسک، حالتی ورقه‌ای به صورت یک برگه است. این گونه بومی آمریکای جنوبی است.
مقیاس در راست تصویر موجود است.
نمونه در تصویر؛ در موزه تولوز در فرانسه نگهداری می‌شود.