نقاشی برج بابل

برج بابل نقاشی رنگ روغن اثر پیتر بروگل
امروز سالگرد درگذشت پیتر بروگل نقاش اهل هلند است.