باز کردن منو اصلی

Prunus cerasifera fruits.jpg

گوجه سبز نام درختی است از تیرهٔ گلسرخیان که میوهٔ آن کوچک و آبدار، دارای پوست نازک به رنگ سبز یا سرخ و یک هستهٔ سخت است.