باز کردن منو اصلی

Polar bear after unlucky hunt for a seal.jpg

خرس‌های قطبی عموما فوک‌های دریایی را شکار می‌کنند، اما اگر امکان دسترسی به این نوع خوراک را نداشته باشند، از دیگر منابع غذایی، حتی از هم‌نوع خودشان تغذیه می‌کنند.