باز کردن منو اصلی

Lotus flower (978659).jpg

گُل نیلوفر آبی در فرهنگ ایران باستان از اهمیت خاصی برخوردار بوده‌است. زرتشتیان این گل را مقدس می‌دانستند، زیرا این گل در میان مرداب رشد می‌کند و بر باور ایرانیانِ کُهن، «محیط نامناسب زندگی، نمی‌توانست دلیلی بر بد پرورش یافتن باشد». نیلوفر آبی در معماری هخامنشی کاربرد داشته‌است، از جمله در بنای تخت جمشید به عنوان تزئین حجاری‌ها و سر ستون‌ها دیده می‌شود.