الگو:نر محافظت شده/2018-12-22

Subtraction method.gif

روش دستی تفریق عدد ۹۸۰۰۵۰۰۴۳ بر ۸۴۷۳۲۵۵۶۱
طراح: Alborzagros