الگو:نر محافظت شده/2019-01-11

Io highest resolution true color.jpg

آیو، نام یکی از قمرهای سیاره مشتری است.
آیو نزدیک‌ترین قمر از اقمار گالیله‌ای مشتری به این سیاره است. دشت‌های تقریبا سفید رنگ از یخ گوگرد دی‌اکسید و مناطق مرتفع و زردتر از گوگرد پوشیده شده‌اند.
این تصویر به وسیله فضاپیمای گالیله گرفته شده‌است.
عکاس: NASA / JPL / University of Arizona