باز کردن منو اصلی

Folio from a Divan (collected poems) by Sultan Ahmad Jalayir - Google Art Project.jpg

برگی از یک نسخهٔ خطی دیوان اشعار سلطان احمد جلایر به نگارگری جنید نگارگر و خوشنویسی میرعلی تبریزی.
این اثر در نگارخانه هنر فریر واقع در واشنگتن نگهداری می‌شود.
نگارگری: جنید نگارگر و خوشنویسی: میرعلی تبریزی