Wright of Derby, The Orrery.jpg

سخنرانی یک فیلسوف دربارهٔ اوری، نام اثری است از جوزف رایت.
این اثر در سال ۱۷۶۶ میلادی، کشیده شده‌است و اکنون در موزهٔ داربی در انگلستان نگهداری می‌شود.
نقاش: جوزف رایت