الگو:نر محافظت شده/2019-05-30

Swiss Guard- LobozPics.jpg

گارد سوئیس، نیروهای گارد نظامی اهل سوئیس هستند که از گذشته در کشورهای مختلف وظایف نظامی و تشریفات را برعهده می‌گرفتند. هم‌اکنون نیروی نظامی واتیکان از اعضای گارد سوئیس هستند.
عکاس: Lobozpics