الگو:نشانی وب/آزمایشی

آزمودن نسخهٔ تمرینیویرایش

{{نشانی وب/تمرین}}

{{نشانی وب|example.com|متن نمایشی اختیاری}}

google.com

متن آزمایشی

آزمودن الگوی اصلیویرایش

{{نشانی وب}}

{{نشانی وب|example.com|متن نمایشی اختیاری}}

google.com

متن آزمایشی