الگو:نیازمند تفاوت

 ردشده توسط بازرس. برای پیش بردن و تسریع در امور درخواست، لطفاً تفاوت‌هایی برای پشتیبانی از پرونده ارائه دهید. لطفاً دو پیوند تفاوت یا بیشتر ارائه دهید که مشخصه‌های زیر را داشته باشند:

  1. حداقل یک پیوند تفاوت از حساب اصلی (یا حسابی که قبلاً به عنوان زاپاس تأییدشدهٔ حساب اصلی، بسته شده‌است) که بتواند مشخصه‌های رفتاری او را نشان دهد.
  2. حداقل یک پیوند تفاوت به ازای هر زاپاس که نشان دهد زاپاس، با حساب اصلی که در پیوند تفاوت اول ارائه شده، شباهت رفتاری دارد.
  3. در موقعیت‌هایی که در یک نگاه نمی‌توان مشخصه‌های رفتاری حساب اصلی را از روی پیوندهای تفاوت متوجه شد، یک توضیح کوتاه باید فراهم شود. در حد یک جمله برای این منظور کافی‌ست.

توجه: اگر بیم آن می‌رود که با انتشار عمومی شواهد، رفتار زاپاس‌باز تغییر کند و شناسایی او دشوار شود، برای راهنمایی با یکی از بازرسان کاربر یا منشیان دبک تماس بگیرید و شواهد را در مرحلهٔ اول به‌طور عمومی منتشر نکنید.

توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

استفادهویرایش