الگو:وجه دستوری

انتخاب باز یا بسته بودن الگو

 • برای نمایش الگو به صورت تاشده از فرمولی به شکل {{وجه دستوری |state=collapsed}} استفاده کنید.
برای نمایش الگو به حالت باز از {{وجه دستوری |state=expanded}} استفاده کنید.
اگر می‌خواهید این الگو فقط زمانی که الگوی هم‌نوع آن در صفحه باشد شکل تاشده به‌خود بگیرد از {{وجه دستوری |state=autocollapse}} استفاده کنید.
 • اگر حالتی را تعیین نکرده باشید (پارامتر state بین کد الگو را ببینید)، autocollapse یا همان تاشدگی خودبه‌خودی، حالت پیش‌فرض است.

برابرها:

 • وجه گواه‌نمای حسی: Sensory evidential mood
 • خواستاری: Desiderative
 • پیشنهادی: Propositive
 • ممانعتی: Prohibitive
 • اجازه‌ای: Permissive
 • حُکمی، انشایی [۱]: Injunctive
 • نفرینی: Imprecative
 • مشروط: Conditional
 • بایستگی: Necessitative
 • رویدادی: Eventive
 • بالقوه: Potential
 • فرضی: Hypothetical
 • وعده‌ای: Commissive
 • مشورتی: Deliberative
 • حکمتی: gnomic
 • ترغیبی: Hortative
 • آرزویی: Volitive
 • تمنایی: Optative
 • استنباطی: Inferential
 • پرسشی: Interrogative
 • وجه امری: Imperative
 • تأکیدی: Energetic
 • خواهشی: Precative
 • تردیدی: Dubitative
 • فرمانی: Jussive
 • الزامی، تکلیفی: deontic
 • معرفتی: epistemic
 • وجهیت: modality
 • وجه محقق: Realis
 • نامحقق: Irrealis
 • گمانه‌ای، حدسی: Speculative
 • مفروض: Assumptive
 • استقرایی: Deductive
 • گواه‌نما: Evidential
 • اخباری: Indicative
 • خبری: declarative
 • پرخاشی: Aggressive
 • درخواستی: Directive
 • التزامی: Subjunctive
 • تعجبی: Mirative
 • حقیقتی: Alethic

منابعویرایش